با تصمیمی که در کارگروه سایت نیازمندی کارا نیاز اتخاذ گردید مقرر شد :

در راستای حمایت مالی از صاحبان مشاغل و بهرهمندی از خدمات ویژه سایت از امروز 7 دی ماه 1396 تا اطلاع ثانوی پلن های ویژه سایت به شرح ذیل تغییر قیمت (تعرفه) نماید :

- آگهی ویژه شش ماهه : 10.000 تومان

- آگهی ویژه دوازده ماهه (یک ساله) : 20.000 تومان

- آگهی ویژه هجده ماهه: 30.000 تومان

- آگهی ویژه بیست و چهار ماهه (دو ساله) : 40.000 تومان

- آگهی ویژه سی ماهه : 50.000 تومان

- آگهی ویژه سی و شش ماهه (سه ساله) : 60.000 تومان

- آگهی ویژه چهل و دو ماهه : 70.000 تومان

- آگهی ویژه چهل و هشت ماهه (چهار ساله) : 80.000 تومان

- آگهی ویژه شصت ماهه (پنج ساله) : 100.000 تومان

سایت نیازمندی کارا نیاز © 1396